Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca, po wieczornej Mszy świętej w salkach na I piętrze w budynku plebanii.

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych. Tradycje jej działalności na terenie Polski sięgają okresu międzywojennego. Została powołana do życia decyzją Konferencji Episkopatu Polski, która miała miejsce w dniach 28 – 30 kwietnia 1930 roku. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne nie zezwoliły na działalność Akcji. Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w przemówieniu z dnia 12. 01. 1993 roku Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi postanawiają ponownie powołać do życia Akcję Katolicką w Polsce.

Główne cele Akcji Katolickiej przedstawić można jako:

1. Formację katolicką swoich członków – ukształtowanie postawy aktywnej i społecznego apostolskiego nastawienia oraz zachętę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. Formację społeczną, obywatelską i polityczną swoich członków poprzez poznawanie zagrożeń, problemów oraz kierunków i form zaangażowania osobistego i wspólnotowego.

3. Tworzenie katolickich wspólnot rodzinnych, zadaniowo – środowiskowych, zawodowych i innych, zaangażowanych apostolsko i społecznie.

4. Budowanie parafialnej wspólnoty mniejszych wspólnot.

5. Organizowanie i realizacja apostolstwa w środowisku rodzinnym, towarzyskim i zawodowym poprzez:

– sumienne, kompetentne i twórcze wykonywanie swoich obowiązków,

– życzliwość i koleżeństwo,

– świadectwo wiary i apostolstwo słowem.

6. Wprowadzenie ładu moralnego i Ewangelii do społecznych środków przekazu i życia publicznego.

7. Wspieranie i włączanie się do realizacji różnych form działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej.

8. Kształtowanie katolickich elit i środowisk, wysuwanie prawych i kompetentnych osób do służby publicznej.

Przynależność do Akcji Katolickiej nie stoi w sprzeczności z uczestnictwem w życiu którejkolwiek innych wspólnot działających na terenie parafii.